برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download

تجاوز در کودکی و تاثیر آن بر خدشه دار کردن موضوع عشق، فیلمی از پوران درخشنده با موضوع تجاوز ” هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند” ، انسان یا نر و ماده، تاثیر تجاوز در زندگی‌ فرد مورد تجاوز قرار گرفته شده، انفجار در بدن روانی‌ انسان، اطمینان و امنیت و آرامش، شک و شرم و خجالت، احساس گناه، تبدیل شدن به بمب، انحرافات در جوامع با موانع جنسی‌، پول و مذهب و سکس، انفجار در انسان، مشکل برای عشق ورزی، شکسته شدن اطمینان و شکسته شدن بدن روانی‌، مسئولیت پدر و مادر، تجاوز آدم بالغ به بچه، اثر تجاوز به دختر بچه و تجاوز به پسر بچه، سنگینتر بودن آسیب روی پسر بچه ها، دوگانگی در بزرگسالی، مظلوم بودن و ظالم بودن، نداشتن زمینه عشق ورزی – نگرانی مادر برای دختر ۱۳ ساله – عشق در گذشته و حال، مفهوم عشق – دادن آگاهی‌ به کودکان و ایجاد ترس و وحشت و غم و احساس درماندگی و بیچارگی و خشم – عاشق شدن و کنجکاوی – موضوع برنامه بعدی : عشق پیری