برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی

تمام هنر زندگی‌ در این است که در من چه می‌گذرد، آن زمان که جهان در گذر است
دکتر هلاکویی


download


download


گفتگو با فرهنگ هلاکویی راجع به موضوع صیغه در ایران، برده داری مدرن، مفهوم آزادی، زنان روسپی، رابطه دو انسان با هم، قرار داد ازدواج یا قرارداد خرید ملک و ماشین، همخوابه شدن مادر و دختر و خواهر با یک مرد به صورت صیغه، سفسطه، تنزل انسان، درگیر کردن جوانها، کودکان به وجود آمده از صیغه، درگیر جرم و جنایت شدن، درگیر مشروب و مواد مخدر شدن، سه اعتیاد مثبت: کار و تحصیل و مذهب، نابود کردن جامعه، اهمیت پنهان کردن رابطه جنسی‌ از کودکان، رابطه جنسی‌، سنگسار، خیانت، صیغه، تضاد و تناقض، نهاد خانواده، خانه‌های عشق در شوروی سابق، حمایت از خانواده، موضوع محبت و عشق، کودکان و مساله رابطه جنسی‌، خاموشی جنسی‌ از هفت سالگی، بیماری‌های جنسی‌، حاملگی‌، صیغه و زنا و روسپیگری، خرید و فروش بدن، قیمت استفاده از بدن انسان، اهمیت خانواده برای جامعه